Posílejte levné balíky do celé Evropy

EUR / CZK

Všeobecné obchodní podmínky


 

1. Obecné ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují pravidla provádění služeb poskytovaných společností CENTRUM STAVEB s.r.o. (Zprostředkovatel) se sídlem v Teplicích, ul. Lounská 1428/32, 415 01, IČ: 22802606, DIČ: CZ22802606, jakožto Zprostředkovatelem přepravy.
Společnost CENTRUM STAVEB s.r.o. je Zprostředkovatelem přepravních služeb a neprovádí tuto činnost vlastními silami. Pro přepravu jsou využívány služby smluvních přepravců General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. GLS  a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.  DPD (dále jen Přepravce).

Společnost CENTRUM STAVEB s.r.o. je výhradním vlastníkem webu www.eurobalik.cz a všech autorských a příbuzných práv spojených se jménem a značkou Eurobalík.

Objednatel, využítím služeb webu www.eurobalik.cz, souhlasí se zněním Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky uzavírá Zasílatelskou smlouvu na základě ustanovení § 2471 a následného zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

2. Přehled pojmů


Zprostředkovatel-CENTRUM STAVEB s.r.o.

Přepravce-General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS) a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)

Objednatel-fyzická či právnická osoba, která objednává službu na www.eurobalik.cz a následně jí také hradí.
Objednatel nemusí být shodný s odesílatelem viz. níže.

Odesilatel-fyzická či právnická osoba, která předává zásilku kurýrovi.

Adresát (Příjemce)– fyzická či právnická osoba, která obdrží zásilku.

Zásilka-balík připravený objednatelem, příp. odesílatelem, který je řádně zabalený a odpovídá přepravnímu řádu viz. níže.

Nadrozměrná zásilka-je balík, který nemá stanovené maximální rozměry a bude vyřazen z přepravy, nebo bude doúčtován poplatek. Odesláním nadrozměrného balíku se objednatel zavazuje přijmout tento poplatek, který uhradí v následném doúčtování.

Maximální rozměry zásilky-délka 2m, výška 60 cm, šířka 80cm.

Maximální obvod zásilky-kromě maximálních rozměrů musí zásilka splňovat také maximální obvod 3 m, který se počítá vzorcem (1*délka)+(2*výška)+(2*šířka). Tento výpočet je implementován v našem software.

Maximální hmotnost-maximální přepravní váha balíku je 50kg. U hmotnosti nad 40 kg se za každý další načatý kg platí 1 Kč.

Přepravní štítek-štítek umístění na vrchní ploše balíku sloužící k jednoznačné identifikaci odesílatele a příjemce. Štítek musí obsahovat celou odesílací adresu, celou adresu příjemce-adresáta vč. cílové země. Odesílatel ručí za správnost obou adres. Štítek je aplikován kurýrem (v případě příjezdu na určenou adresu), nebo v depu při předání dopravci.

 

3. Servis a řešení dotazů a reklamací


 

CENTRUM STAVEB s.r.o.  řeší veškeré dotazy v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 a na základě přepravních čísel zásilek poskytuje informace o jejich doručení (IOD) a dále vyřizuje jakékoliv reklamace týkající se doručování zásilek.

Email: info@eurobalik.cz
Telefon: +420 777 011 330

Informace týkající se stavu doručení zásilek lze pohodlně vyhledat ve Vaší administraci, jejíž adresu spolu s přepravním číslem obdržíte vždy e-mailem. Velmi doporučujeme využít této možnosti. První informace o stavu zásilky zjistíte následujícím pracovním dnem po převzetí zásilky.

Veškeré reklamace ztrát nebo poškození zásilek, které obdržíme se postupují k prošetření. Reklamace se podává písemnou formou.

 

4. Platnost všeobecných obchodních podmínek


Přepravce provádí zasílatelské služby výhradně na základě platné a účinné Zasílatelské smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny činnosti zejména pak provádění úkolů integrované balíkové přepravy, vyzvedávání, nakládky, vykládky, manipulace, dočasného uskladnění zásilek v případě nesplnění doručení, jakož i provádění správy při přepravě exportních zásilek.

Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro úkony související s přepravami, které jsou předmětem uzavřených smluv.

Produkty a služby poskytované naším smluvním přepravcem:

• služba integrované přepravy balíků v tuzemsku s doručením následující den po vyzvednutí, poskytnutí informací o tranzitní době,
• integrovaná přeprava exportních balíků do členských států EU a dále do Turecka, Norska a Švýcarska ve spolupráci se sítí GLS General Logistics Systems a DPD,
• import balíků zaslaných do České republiky členy sítě GLS General Logistics Systems a DPD z výše uvedených zemí; proclení zásilek dle instrukcí příjemce, doručení balíků.

Tuzemské integrované zasílatelské služby: dopravce zajistí vyzvednutí zásilky v souladu s požadavky odesílatele na místě uvedeném klientem a následné doručení, přičemž zásilka je pod nepřetržitým dohledem od chvíle vyzvednutí až do jejího doručení. Odesílatel může rovněž pohyb zásilky sledovat a informace o zásilce a potvrzení o doručení lze kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) znovu vyhledat. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu a v případě změny adresy, buďto doručení zásilky na novou adresu, nebo dle instrukcí adresáta na původní adresu v jiném čase.

Exportní zasilatelské služby do zemí Evropy
Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od odesílatele přímo k adresátovi s výhodnými dodacími časy ve 37 zemích Evropy.
Přeprava exportních zásilek (mezinárodní integrované zasílatelské služby): zásilky jsou doručovány zahraničními smluvními partnery. Po celou dobu tohoto procesu je zajištěn dohled nad zásilkou, a to od chvíle jejího vyzvednutí až po její doručení; poskytuje rovněž zákazníkovi možnost, aby si kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) mohl vyhledat informace o zásilkách a potvrzení o doručení. Pokud jde o exportní zásilky, je tranzitní doba, v závislosti na cílové destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů a související poplatky nese Objednatel nebo Příjemce. Pokud u exportního balíku příjemce nesplní své platební závazky související s proclením, vyúčtuje naše společnost tyto náklady objednateli. V případě neúspěšného doručení zahrnuje tato služba také druhý pokus o doručení.

Importní zasilatelské služby z Evropy do ČR
Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od odesílatele v zahraničí přímo k adresátovi v ČR.
Tranzitní doba přepravy je v závislosti na importní destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne případné proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů a související poplatky nese vždy objednatel nebo příjemce.

Příjezd kurýra pro převzetí zásilky
Vyzvednutí u odesílatele nebo objednatele (je-li stejný)-náš dopravce dle instrukcí vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej klientovi na jakoukoliv adresu v ČR a zahraničí. Tato služba je za příplatek.

 

5. Zásilky, štítky, způsob balení zásilek a uvedení adresy


Pečlivé a dostatečné zabalení zboží zajistí, že odesílaná zásilka bude bez problémů způsobilá pro mechanickou manipulaci, nakládku a efektivní silniční přepravu, a zboží bude možno doručit na příslušnou adresu bez poškození.
Dopravce zodpovídá pouze za dostatečně zabalené zásilky opatřené řádným přepravním štítkem.

V systému dopravce jsou zásilky zpracovávány průmyslovou technologií. Zásilka, kterou není možno zpracovat obvyklou technologií používanou v zasilatelství balíků, nemůže být převzata k přepravě.

Odesílatel je při balení povinen dodržet níže uvedené podmínky:

• Odesílat lze pouze řádně zalepené uzavřené zásilky opatřené adresním štítkem, nebo se štítkem, který nalepí kurýr při příjezdu.
• Není možno přepravit zásilky s dlouhými nebo ostrými výstupky.
• Prostor krabice musí být optimálně vyplněn; je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice; tak aby zboží bylo ochráněno před poškozením.
• Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis „Křehké” v případě exportní přepravy také „Fragile“ či obdobné upozornění sloužící pouze jako informace a nezajišťuje samotnou ochranu zboží. Štítek s tímto označením tj. “Křehké”/“Fragile” či jiná podobná upozornění v žádném případě nezbavují odesílatele odpovědnosti za řádné zabalení zboží v souladu s jeho charakterem. Tento štítek zboží nechrání!
• Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.
• Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich.
• Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením – obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.
• Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. Pokud je to možné, mělo by na ni být uvedeno firemní logo odesílatele.
• Krabice svázané dohromady jsou vyloučeny z přepravy. Svazek se může rozpadnout, a do cílové destinace dorazí pouze jednotka označená štítkem.
• Adresní štítek, průsvitný samolepicí obal obsahující přepravní list a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na největší stranu zásilky.
• Nebezpečné zboží není možné odeslat ani v případě, kdy je jako nebezpečné zboží označeno.

 

6. Příjem zásilek


Zásilky jsou přebírány na depu viz. seznam dep v objednávce, kde jsou rovněž uvedeny provozní hodiny, nebo jsou vyzvednuty kurýrem na adrese odesílatele. Při vyzvedávání zásilek řidič dopravce nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují.
Zásilky pro přepravu přijímá buď příslušný řidič, nebo zaměstnanec depa oproti potvrzení (dokladu o předání). Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o podání zásilky, která byla převzata k přepravě.

 

7. Doručení zásilky


Při doručení je pečlivě zabalená a čitelně adresovaná zásilka předána příjemci doručujícím řidičem. Není možné, aby příjemce řidiče nechal na adrese doručení zásilky čekat. Pokud by tato situace nastala, může být proces doručení přerušen.

Při předání zásilky příjemce podepíše stvrzenku (tzv. Rollkarte). Stvrzenku mohou podepsat i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně příjemce a osoby disponující plnou mocí.

Doručení potvrdí příjemce vlastním podpisem na formuláři vystaveném dopravcem. Řidič může požádat příjemce, aby ke svému podpisu uvedl také své jméno. To bude poté zaznamenáno do údajů uložených v přenosném skeneru. Tímto způsobem bude později možno jméno příjemce dohledat společně s ostatními informacemi o zásilce poskytovaných telefonicky nebo elektronicky.

 

8. Hmotnostní a rozměrová omezení zásilek


Objednatel může odesílat zásilky o váze do 40kg na jednu zásilku (nebo do 50kg u exportních zásilek). Obvod zásilky (tj. 2* výška + 2* šířka + 1* délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.

V souladu s ustanoveními smlouvy zváží dopravce každou zásilku automaticky na elektronických vahách při příchodu do regionálního depa nebo do třídícího centra. Navážená hmotnost je pak připojena k číslu zásilky a automaticky zaregistrována.
Údaje o zjištěné hmotnosti jsou základními údaji v procesu automatické fakturace.
V rámci přepravního systému se neodesílají zásilky přesahující hmotnost 40 kg (při exportu 50 kg) nebo uvedené rozměrové limity.Dopravce má právo přepravit jakoukoliv zásilku, která nemůže být z výše uvedených důvodů odeslána, prostřednictvím jiného dopravce, který takovéto zásilky přepravuje, a vyúčtovat takto vzniklé náklady Objednateli. Na tyto zásilky se nevztahují Všeobecné obchodní podmínky a udávaná doba doručení je v těchto případech neplatná.

 

9. Předměty vyloučené z rámce služeb přepravy balíků


Níže uvedené předměty Přepravce nepřepravuje (zboží vyloučené z obstarání přepravy) a nenese spolu se Zprostředkovatelem jakoukoliv odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení přepravy:

• zboží nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze.
• zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů,
• svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách,
• potraviny a zboží podléhající zkáze,
• infekční nebo zapáchající zboží,
• zboží obsahující tekuté látky, které mohou být při přepravě poškozeny nebo znehodnotit ostatní předměty v zásilce. Mezi tyto předměty patří zejména alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích a křehkých obalech. Výjimkou jsou lahve ve speciálním systémovém bezpečnostním obalu viz. zásady pro balení zásilek.
• lidské a zvířecí ostatky,
• živá zvířata a rostliny,
• zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky,
• zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty,
• umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu,
• teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,
• střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty,
• zásilky adresované na P.O. box příjemce,
• v případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani, alkoholické nápoje a tabákové výrobky
• komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží,
• zboží s hodnotou vyšší než 125.000 Kč, resp. ekvivalent 5.000 EUR u exportních balíků,
• zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem, (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány),
•  u některých zemí kde se na přepravě podílí i letecká doprava (např. Malta, Turecko, Řecko, Kypr), je nezbytné ověřit, zda předměty v zásilce nejsou vyloučené z letecké přepravy (tzn. podléhající úmluvě IATA). Jedná se o všechny předměty pod tlakem, předměty s kyselinou, spreje a předměty s jakoukoliv těkavou látkou a baterie. Nejčastěji se jedná o vyloučené předměty jako např. baterie, mobilní telefony s baterií a spreje.

Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie.

V případě, že Objednatel nebo jím pověřená osoba předá dopravci k obstarání přepravy zásilku vyloučenou z obstarání přepravy, a to bez výslovného písemného souhlasu Přepravce, nedojde k uzavření zasilatelské smlouvy a Přepravce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním a doručením zásilky, která je vyloučena z obstarávání přepravy. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zprostředkovateli veškeré náklady s tímto spojené a veškerou jemu vzniklou škodu.

Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není dopravce povinen přijmout k obstarání přepravy. Přijetím Zásilky k obstarání přepravy se Zasílatel nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje předměty vyloučené z obstarání přepravy dle bodu 5.6 těchto Podmínek. V takovém případě je Zasílatel oprávněn po informování Objednatel na jeho náklady zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Objednateli, popřípadě naložit se zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik.

V případě zásilek do zahraničí, jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, zboží podléhající spotřební dani a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet.


10. Služby eurobalik.cz


 

Služba eurobalik.cz je zprostředkovatelem přepravy a pro plnění zasilatelsko-přepravních úkolů přepravy zásilek využívá služeb jednotlivých přepravců.

Smluvní Přepravce přijímá k přepravě zásilky v uzavřeném a neporušeném obalu, aniž kontroluje jejich obsah. V tomto stavu také zajistí jejich dopravu k příjemcům, tj. v uzavřeném obalu a bez kontroly obsahu.

V případě jakéhokoliv viditelného poškození zásilky nebo obalu bude Příjemci umožněno, aby ihned po doručení zkontroloval obsah zásilky. Výsledek této kontroly je doručujícím řidičem zaznamenán do Zápisu o škodě sepsaného společně s příjemcem. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.

Rozsah, charakteristika a podmínky služby:

1. Součástí služeb je: přijetí zásilek naším smluvním přepravcem předávaných v depu přepravce, v třídícím centru, nebo na místě označeném Objednatelem (služba příjezd kurýra), vyzvednutí a přeprava zásilek k příjemci pouze vyplaceným přepravným. Přepravce jedná především dle instrukcí Objednatele a zavazuje se k přepravě zásilek, přičemž náklady této přepravy nese Objednatel.

2. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. K těmto osobám náleží v první řadě osoby přítomné na adrese příjemce a osoby disponující plnou mocí.

3. Zásilky předané Přepravci v místě vyzvednutí do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky následující pracovní den a to bez vymezení přesného časového dodání.

4. Druhý pokus o doručení po prvním neúspěšném pokusu je základní součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může Objednatel odstranit, bude poté požádán o nápravu. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení nebo neúspěšné opravy údajů se zásilka přepraví nazpět odesílateli. V případě, že bude převzetí zásilky odmítnuto, se již druhý pokus o doručení neuskuteční, ale vrátí zásilku zpět odesílateli. Odesílatel v takovém případě nemá nárok na vrácení úhrady za službu.

 

11. Cena za odeslání zásilky, úhrada nákladů, platby za služby


Ceny jsou platné dle aktuálně platného ceníku a na základě váhových a rozměrových (v případě nadrozměrných zásilek) parametrů.

V případě, že Objednavatel sjedná provedení služby prostřednictvím služby eurobalik.cz, a v den příjezdu přepravce pro zásilku byl Odesílatel nebo adresát nepřítomen, bude Objednavatel i nadále povinen uhradit poplatek za objednání služby. V případě uhrazení platby předem, nemá Objednavatel nárok na vrácení této částky.

V případě objednávek exportu se vychází z předpokladu, že Objednatel nese odpovědnost za správnost uvedené dodací parity. Pokud je na základě uvedené dodací parity zahraniční příjemce (Adresát) povinen zaplatit poplatky za proclení, daně, náklady a výdaje nebo pokud tyto platby vznikly z důvodů způsobených zahraničním příjemcem, tuzemský Objednatel je povinen uhradit Zprostředkovateli veškeré náklady, které zahraniční příjemce neuhradil.

Objednatel bere na vědomí, že i v případě, že je zásilka osvobozena od daní a cla, neznamená to, že nevzniknou poplatky za proclení či jiné náklady a výdaje v souvislosti s celním řízením. Objednatel je povinen uhradit veškeré takové náklady, které zahraniční příjemce neuhradil.

Za všechny realizované služby objednané Objednatelem účtuje Zprostředkovatel poplatky podle aktuálního ceníku

Platby v České koruně (Kč) se provádějí předem prostřednictvím bankovních převodů, nebo realizované skrze on-line platby PayU.
Platební brána PayU umožňuje úhradu z účtu s okamžitou kontrolou platby za službu a výrazně tak urychluje celý proces.
Při úhradě běžným převodem z účtu bez použití platební brány PayU se může proces kontroly úhrady a následného doručení prodloužit až o dva dny, mějte prosím toto na zřeteli.

Naše číslo účtu pro platbu převodem je vedeno v bance: Fio banka, a.s.
Číslo účtu pro úhrady v ČR: 2100609840/2010,

Platby v měně EURO (EUR) se provádějí výhradně prostřednictvím bankovních převodů (tzn. není možné použít platební bránu PayU).

Číslo účtu IBAN pro platby EUR: CZ0220100000002100609840
SWIFT pro platby EUR: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Objednatel platí výhradně těmito výše uvedenými způsoby a ve prospěch účtu Zprostředkovatele tj. společnosti CENTRUM STAVEB s.r.o., na základě žádosti o úhradu, kterou obdrží prostřednictvím e-mailu a dále dostupnou v administraci webu eurobalik.cz.

Vyhrazujeme si právo reagovat na aktuální cenový vývoj pohonných hmot a účtovat palivový příplatek. Součástí ceny je i tzv. mýtný příplatek, jehož výše je stanovena podle aktuálních sazeb mýtného v daném kalendářním měsíci. Výše příplatků a způsob jejich kalkulace jsou součástí nabídky a zároveň jsou k dispozici na našich stránkách.

Faktura za poskytnuté služby se vystavuje zpětně, a to jedenkrát nebo dvakrát v měsíci. Veškerá fakturace probíhá elektronicky zasláním na Odesílatelův e-mail, zároveň je fakturace trvale dostupná v administraci na www.eurobalik.cz.

 

12. Povinnosti Objednatele


Odesílatel je povinen zabalit každou zásilku v souladu se standardy v odvětví a s ohledem na manipulaci s balíky, opatřit zásilku řádně vyplněným standardním štítkem, je-li to možné a dále příslušnými dokumenty. Neneseme odpovědnost za jakékoliv omyly při vyplňování štítků a adresy. Adresa na zásilce – zejména údaje o příjemci – musí být úplné

Objednatel je povinen zaplatit poplatek za službu do určené lhůty, on-line převodem nebo bankovním převodem na bankovní účet.

Pokud Odesílatel odesílá zboží vyloučené ze služeb, nebo nesplní výše stanovené povinnosti, může mu být dočasně odmítnuto plnění služby.

 

13. Dispoziční právo


Je-li příjemce nepřítomen, může být k doručení zásilky k sousedovi adresáta nebo jiné určené osobě, nebo přijmout záznam doručujícího řidiče namísto potvrzení o doručení. V případě tohoto zmocnění, ať už v písemné podobě či ústní, bude potvrzení o předání vyhotoveno v modifikované formě.

 

14. Případy poškození zboží


V rámci přepravy je sjednané pojištění zásilky Objednatelem u každé jednotlivé zásilky, u níž vznikne prokazatelně škoda zaviněná Přepravcem a škoda vzniklá v důsledku nedbalé či nepřiměřené manipulace se zásilkou včetně částečné či úplné ztráty nebo zničení zásilky, náhradu způsobené škody. Škoda je omezena pouze na škodu na zásilce, tj. náklady na opravu či znovu pořízení věci, tedy pouze na skutečnou přímou škodu a nevztahuje se na jakékoliv následné škody (např., ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profit, budoucí obchod, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále apod.), tj. nepřímá škoda a ušlý zisk se nenahrazují. Odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci je vyloučena.

Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě.
V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne oprávněný nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předloženv písemné formě do 3 pracovních dnů od doručení nebo vrácení zásilky a pokud byly příčiny poškození prokazatelně na straně poskytovatele služby. Při neporušeném balení zásilky neodpovídáme za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné.

V přepravní částce je obsaženo standardně základní pojištění, které kryje náklady na opravu či náhradu, ke kterým může být připočten i poplatek za službu, avšak maximálně do výše 6.000 Kč.

Rozsah odpovědnosti Přepravce za škodu je omezena a to tak, že v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zásilky převzaté zasílatelem k přepravě nebo k úkonům s přepravou souvisejícím anebo v jakémkoliv jiném případě částkou odpovídající skutečné přímé škodě do maximální výše 6.000,- Kč za jednu škodní události anebo i více škodných událostí mající však stejnou příčinu vzniku škody. Přepravce se nemůže dovolat omezení odpovědnosti v případě, že ke škodě došlo úmyslně anebo z hrubé nedbalosti na straně Přepravce.

Objednatel může zásilku nechat pojistit na vyšší hodnotu; toto pojištění je však možné uzavřít pouze na základě zaplacení dodatečného příplatku a souhlasu Přepravce, která potvrdí rozsah pojistného krytí. Pouhý údaj hodnoty zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění.

Za škodní případ se nepovažuje, pokud Přepravce doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, nezašle zpět potvrzený přepravní list, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky ve svém vlastním systému (IOD, POD). V těchto případech může být nárok Objednatele uplatňován výhradně vůči příjemci zásilky a Přepravce nese odpovědnost pouze do výše poplatku za službu.

Bez souhlasu Přepravce nemá Objednatel žádné právo postoupit svůj reklamační nárok jakékoliv třetí straně.

Pokud Přepravce uzná nárok na náhradu škody za oprávněný, zajistí vyplacení náhrady škody do osmi kalendářních dnů od data posouzení škody.

 

15. Promlčení


Jakékoli právní nároky vůči Přepravci jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět, o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

 

16. Oddělitelnost / Soudní pravomoc


Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, nebude tím dotčena platnost dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Takovéto neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v maximální možné míře naplňovat obchodní smysl původního ustanovení.

Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi Přepravcem a Objednatelem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou, dohodly se smluvní strany v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z uzavřených smluv či těchto Všeobecných obchodních podmínek je soud příslušný dle sídla Přepravce.

Přepravce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky nebo aktuální ceníky služeb a to i bez předchozího upozornění Objednatele.

 

17. Všeobecná či místní omezení a pozastavení služby


Přepravce může omezit nebo pozastavit službu přepravy zásilek a nesplnit tak podmínky uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, pokud se jedná o zásah vyšší moci nebo regulační opatření.

Z důvodu dopravních omezení nebo nepříznivé meteorologické situace může Přepravce buď pozastavit služby v určitých oblastech, nebo se odklonit od všeobecně platných pravidel doručování.

 

18. Ochrana údajů, povinnost zachovávání důvěrnosti


Objednatel souhlasí s tím, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) Zprostředkovatel a Přepravce zpracovávali, shromažďovali a uchovávali osobní údaje.

Objednatel uděluje souhlas se zpracováním údajů po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě zasílatelské smlouvy mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem (Přepravcem), a v případě ukončení smluvního vztahu na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu.

Objednatel se zavazuje zajistit souhlas všech osob zúčastněných na obchodním vztahu, zejména Odesílatele a Příjemce se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby Zprostředkovatel spolu s Přepravcem mohli řádně plnit povinnosti vyplývající z obchodního vztahu.

Přepravce se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby.

Přepravce:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stanoveno jinak

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení;

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Objednatele, odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Objednatele, odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než Objednateli, Odesílateli, Adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

Přepravce smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud

a) je obal zásilky poškozen do té míry, že rozbalení zásilky je oprávněné z důvodu potřeby ochránit obsah této zásilky a tento obsah není možné ochránit bez rozbalení zásilky;

b) je toto nutné z důvodu odstranění rizika způsobeného obsahem zásilky.

c) zásilku nelze dodat ani vrátit

 

19. Závěrečné ujednání


Eurobalik.cz je pomocnou on-line platformou při sjednávání přepravních služeb. V případě problémů nás prosím kontaktujte na telefonicky +420 777 011 330, nebo emailem info@eurobalik.cz.

Přepravce s pověřením Zprostředkovatele může zásilku prodat, jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přepravy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v účinnosti od 1. srpna 2014.

Zasílatel může kdykoliv a bez upozornění změnit tato ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.